Doprovodný kurz

Čelení nejistotám při přípravě a realizaci tunelových staveb

Doprovodnou akcí konference „Podzemní stavby Praha 2019“ je i odborný kurz pro mladé inženýry a specialisty z řad zho­to­vi­tel­ských, projekčních, investorských i konzultačních společností, případně pro doktorandy z vysokých škol se zaměřením na geotechniku a podzemní stavby.

Kurz proběhne v místě konání konference v neděli 2. června 2019 v hotelu Clarion v sále Kepler od 9.00 do cca 18.00. Jednací řečí, s vý­jim­kou zahraničních lektorů, bude čeština.

Cena kurzu je pro jeho účastníky 1000 Kč, bez ohledu na to, zda byl, či nebyl placen konferenční poplatek.

Kurz budou střídavě moderovat prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., prof. Ing. Matouš Hilar, Ph.D. a doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
 

Registrace na kurz

Registrovat se můžete prostřednictvím tohoto on-line registračního formuláře.

Registrace na doprovodný kurz končí 31. května 2019.

Dotazy k registraci: ps2019@guarant.cz.
Dotazy k programu kurzu: doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. (alexandr.rozsypal@gmail.com).
 

Program kurzu

(organizátoři si vyhrazují právo, časový pořad kurzu v případě potřeby mírně upravit)

prof. Shahab Yasrobi (Tarbiat Modares University, Tehran, Iran)

Geotechnical site investigation for underground structures (design, execution and report preparation), including Geotechnical Base line Report (GBR)
Importance for geotechnical risk management in complicated geological conditions.

prof. Bai Yun (Tongji University, Shanghai, China)

Real tunnel project report and innovation issues
Today big main tunnel projects in China and, interesting innovation of new tunneling technologies in general.

Ing. Jan Novotný, Ph.D. (Česká geologická služba)

Význam konceptu geologického modelu pro návrh liniových staveb
Důležitost a zásady inženýrskogeologického průzkumu širšího okolí liniových staveb pro řízení geotechnických rizik a monitoring v průběhu přípravy a výstavby. Koncept geologických modelů. Zásady nové ČSN P 731005 Inže­nýr­sko­geo­lo­gický průzkum.

Ing. Václav Veselý, Ph.D. (SG Geotechnika a.s.)

Význam observační metody pro přípravu a ražbu tunelů
Zásady geotechnického monitoringu v průběhu ražeb tunelů, nejčastější nedostatky geotechnického monitoringu. Výhody a úskalí geotechnického monitoringu ražeb tunelu a jeho hodnocení při předvídání mimořádných událostí. Příklady z praxe – poučení.

Ing. Otakar Jandejsek (SG Geotechnika a.s.), Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. (SATRA, spol. s r. o.)

Mimořádné události při ražbách tunelů
Diskuze průběhů reálných událostí a jejich příčin, zobecnění (Jablunkov, Bancarevo, Blanka a jiné). Seznámení s danými projekty a jejich specifiky (projektová dokumentace, IG prostředí, smluvní vztahy apod.). Popis, vznik, průběh a likvidace mimořádných událostí. Rizika plynoucí z nedostatečných průzkumů a chybně definovaných geologických modelů při realizaci podzemních staveb.

Ing. Petr Hybský (Metrostav a.s.), Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D. (GEOtest, a.s.)

Geotechnický monitoring při metodě mechanizovaného tunelování na příkladu tunelu Ejpovice
Rekapitulace obtíží spojených s ražbou tunelu Ejpovice a jejich řešení. Význam inženýrskogeologického průzkumu a geotechnického monitoringu pro ražbu tunelovacím strojem a pro ražbu konvenční. Porovnání a zkušenosti. Důležité geotechnické parametry pro mechanizovanou ražbu. Postřehy ze staveb Metra V. A, Stadbahntunnel Karlsruhe a tunelů metra v Singapuru s ohledem na monitoring a sledování ražeb.

Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Martina Urbánková (METROPROJEKT Praha a.s.)

Navrhování stanice Metra D Pankrác prostředky matematického modelování 2D a 3D
Možnosti a úskalí numerického modelování. Podmínky jeho efektivního použití, geotechnické vstupy do výpočtů a jejich tvorba. Stanovování charakteristických hodnot. Tvorba 2D a 3D modelů Stanice Pankrác, porovnání efektivity práce, způsobu modelování a nutná zjednodušení. Odpověď na otázku, který model (2D-3D) dává reálnější výsledky.

Ing. Tomáš Zítko, Ing. Michal Uhrin (SUDOP PRAHA a.s.)

Specifika navrhování tunelů ražených v jílech
Zkušenosti z projektu Cross Rail ve Velké Británii. Tunely na trati Brno – Přerov. Základní rozdíly v přístupu k návrhu konvenční ražby v horninovém a zeminovém prostředí:

  • Geotechnické parametry pro navrhování v prostředí jílů,
  • Možnosti spolupůsobení ostění a okolního horninového masivu,
  • Nejvýznamnější rizika spojená s ražbou v jílech konvenčním způsobem,
  • Volba technologického postupu ražby v jílu v závislosti na velikosti profilu tunelu,
  • Příklady z praxe (Brno – Přerov, Cross Rail a další).
Ing. Jiří Svoboda (PRAGOPROJEKT, a.s.)

Problematika navrhování tunelů s ohledem na minimalizaci budoucích nutných uzavírek při provozu, informace o nových technických předpisech
Technický návrh tunelů i s ohledem na budoucí údržbu a obnovu technologického vybavení tunelů. Nové pohledy na požární bezpečnost a vedení požárního zásahu (příjezdy, požárně nástupní plochy, nasazení sil a prostředků např. v obou­směrných tunelech, které se připravují u nás ve městech apod. TKP D kap. 7, TKP 24, TP Isolace. Vzorové listy a jejich úloha v typizaci dálničních tunelů.

doc. Dr. Ing. Jan Pruška (FSv ČVUT v Praze)

Výstupy projektu CESTI – WP4 TUNELY – pokročilé technologie a efektivní technická řešení
Informace o výsledcích projektu CESTI („Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu“ č. p. TE01020168), rekapitulace výstupů okruhu WP 4. Informace o inovacích, jejichž cílem je odstranění nedostatků současné dopravní infrastruktury v oblasti tunelového stavitelství. Využití nových materiálů a technologií, environmentální hlediska, aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí tunelu.