Technické exkurze

Pro účastníky konference je ve středu dopoledne 5. června 2019 připraveno 5 odborných exkurzí na podzemní stavby v Praze a okolí.

 • Exkurze A – Tunely Sudoměřice – Votice
  Maximální počet účastníků exkurze A je 40 osob.
 • Exkurze B – Podzemní výukové středisko Josef
  Maximální počet účastníků exkurze B je 20 osob.
 • Exkurze C – Hlavní dopravní řídící ústředna Hlavního města Prahy
  Maximální počet účastníků exkurze C je 20 osob.
 • Exkurze D – Úložiště radioaktivních odpadů Richard
  Maximální počet účastníků exkurze D je 20 osob.
 • Exkurze E – Rudolfova štola + Stará čistírna odpadních vod
  Maximální počet účastníků exkurze E je 20 osob.

Přihlášky na exkurze

Zájemci o exkurzi musí vybranou exkurzi vyznačit při vyplňování on-line registračního formuláře.

Pro zahraniční účastníky bude zajištěn překlad do anglického jazyka.

 

Exkurze A – Sudoměřice – Votice

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8.00, samotná exkurze bude trvat 2,5–3 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 14.00.

Modernizace trati Sudoměřice – Votice je jednou z posledních součástí souboru staveb na čtvrtém tranzitním koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České Budějovice. Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej, dva tunely a také nová železniční stanice Červený Újezd. Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu.

TUNEL MEZNO
Tunel se leží mezi středočeskými obcemi Mezno a Střezimíř. Celková délka tunelu je 840 m. Délka ražené části je 767 m, hloubené jámy mají na vjezdu délku 48,5 m a na výjezdu 24,5 m. Výška stěny raženého portálu je na vjezdu 18,5 m (nadloží 7,2 m), na výjezdu 16 m (nadloží 5,5 m). Maximální výška nadloží raženého tunelu se je 26,3 m a nachází se po 397,5 m trasy. Výstavba je prováděna technologií NRTM. Příčný profil výrubu tunelu je navržen od 101,7 m² pro profil na patkách až 119,5 m² v profilu se spodní klenbou. Typ zajištění je navržen dle statického výpočtu respektujícího předpokládané geologické a geotechnické podmínky v místě výstavby.
Území je budováno horninami pestré série moldanubika; převládajícím typem hornin jsou částečně migmatitizované, sillimanit‑biotitické pararuly až migmatity, nepravidelně obsahující vložky granitoidů. Kvartér je zastoupen deluviálními hlinitokamenitými až písčitokamenitými sedimenty.

TUNEL DEBOREČ
Tunel je ražen pod stejnojmenným vrchem nad současnou stanicí Ješetice.
Délka ražené části tunelu je 562,0 m z celkové délky 660,0 m. Oba portály budou hloubené a po dokončení budou obloženy gabiony. Tunel v celé délce klesá ve směru staničení ve sklonu přibližně 11,00 ‰. To znamená, že ražba bude prováděna dovrchně od nejnižšího po nejvyšší bod tunelu. Je částečně veden v levém oblouku poloměru 1402 m (ve směru staničení, tzn. od Sudoměřic) a částečně přímo. 

Tunel je ražen novou rakouskou tunelovaní metodou (NRTM). Rozpojování hornin je uvažováno s využitím trhacích prací. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu.

Maximální počet účastníků exkurze A je 40 osob.

 

Exkurze B – Podzemní výukové středisko Josef 

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8.00, samotná exkurze bude trvat 2,5–3 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 14.00.

Podzemní laboratoř Josef je nové pracoviště Stavební fakulty ČVUT, které bylo otevřeno v červnu 2007. Pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíž obce Čelina na Příbramsku.
Podzemní laboratoř Josef slouží zejména k výuce studentů ČVUT s možností využití i pro jiné vysoké školy. Další významnou náplň jeho činnosti tvoří výzkumná činnost a spolupráce s podnikatelskou sférou. Svým zaměřením je Podzemní laboratoř Josef jedinečná nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.
Projekt pracoviště je inspirován obdobnými podzemními pracovišti v USA i Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vysokými školami zajišťují vysokou úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmínkách, přispívají k rozvoji výzkumné činnosti a napomáhají užšímu propojení vysokoškolských pracovišť s praxí. Více informací najdete na webových stránkách: www.uef-josef.eu.

Do štoly doporučujeme si vzít pevnou obuv a teplé oblečení (stálá teplota +8 °C).
Maximální počet účastníků exkurze B je 20 osob.

 

Exkurze C – Hlavní dopravní řídící ústředna Hlavního města Prahy (HDŘÚ Praha)

Sraz účastníků exkurze je v 9.00 před objektem HDŘÚ, samotná exkurze bude trvat 1,5 hodiny.

HDŘÚ Praha je příslušným řídícím centrem dopravy v silničních tunelech v centrální oblasti Prahy a je nejvyšší úrovní telematického dopravního systému provozovaného v hlavním městě Praze. HDŘÚ je nyní umístěna v objektu Centrálního dispečinku MHD na Praze 2. Její obsluhu zajišťují příslušníci Policie ČR. Na tomto specializovaném pracovišti se dále sbírají a zpracovávají dopravní informace o provozu na vymezeném úseku nebo oblasti sítě pozemních komunikací, dopravní data z telematických aplikací v jednotlivých senzorických profilech, technologické informace o provozním stavu některých technologií nebo výstrahy a varování o kritických situacích.

Exkurze bude zaměřena na prohlídku dispečinku a na informace týkající se sledování a řízení dopravy v tunelech v centrální oblasti Prahy.

Maximální počet účastníků exkurze C je 20 osob.

 

Exkurze D – Úložiště radioaktivních odpadů Richard

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8.00, samotná exkurze bude trvat 2 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 13.00.

Rozsáhlé podzemí dolů Richard I, II a II táhnoucí se v kopcích nad severočeským městem Litoměřice, má bohatou historii a ne vždy šlo jen o těžbu nerostů. Již od první poloviny 19. století se pod vrchem kopce Bídnice těžil vápenec. Vápencová vrstva v této lokalitě se nachází cca 70 až 80 metrů pod povrchem a má mocnost asi pět metrů. Takto vytvořené prostředí je pro důlní těžbu tohoto nerostu optimální. Proto zde vznikly hned tři samostatné vápencové doly.

V letech 1943−1944 si nacisté kvůli utajení vybrali toto místo pro podzemní tovární výrobu firmy Auto Union A. G. Chemnitz (výroba komponentů a součástek k motorům Maybach − typ HL 230) a koncernu Osram. Stavba výrobních prostor v podzemí dostala krycí jméno Richard, někdy byla továrna označována i jako B 5. Na rozsáhlém stavebním projektu pracovali uvěznění horníci, zedníci, betonáři, elektrikáři, instalatéři a další řemeslníci. Ti byli na stavbu dopravováni z pracovního tábora v Litoměřicích, část z nich i z nedalekého Terezína. Zcela dokončit se podařilo jen několik výrobních hal pro koncern Auto Union.

Po válce zůstalo podzemí v různém stádiu stavebních úprav. Od zcela dokončených výrobních hal až po chodby, kde probíhaly teprve rozšiřovací hornické práce. Po odvezení veškerého zařízení koncem roku 1945 zde Čížkovické cementárny a vápenky obnovily těžbu vápence. Během dalších 15 let vznikl rozsáhlý komplex chodeb navazující na část Richard I. Používaný způsob těžby byl však mnohem dražší než v otevřeném lomu a těžba byla ukončena.

O alternativním využití všech tří dolů se uvažovalo už v padesátých letech 20. století. V roce 1959 padl jeden z prvních oficiálních návrhů využít důlní komplex Richard II k uložení radioaktivních odpadů. O pět let později, tedy v roce 1964 se tento plán stal skutečností.

Významným milníkem v historii úložiště Richard je i rok 1976. Tehdy vznikla Chráněná krajinná oblast České středohoří. Ta mimo jiné zahrnuje i území všech tří dolů Richard, tedy i Richard II, kde již více než 50 let funguje stejnojmenné úložiště radioaktivních odpadů. Ročně je do tohoto úložiště přivezeno a následně uloženo několik set obalových souborů s odpadem. Jedná se o institucionální odpady, které jsou tvořeny vyřazenými radioaktivními zářiči (požární hlásiče, hladinoměry apod.), kontaminovanou sutí, plasty, papírem apod.

Celkový objem využívaných prostor dolu Richard II přesahuje 19 000 m3. Kapacita ukládacích komor je 10 250 m³, v současné době je naplněna zhruba z cca 70 %.

Maximální počet účastníků exkurze D je 20 osob.

 

Exkurze E – Rudolfova štola + Stará čistírna odpadních vod

Odjezd z Clarion Congress hotelu v 8.00, samotná exkurze bude trvat cca 2 hodiny, návrat do Clarion Congress hotelu ve 12.00.

Rudolfova štola je 1102 m dlouhé historické podzemní dílo. Má vejčitý profil, její výška je od 2 do 4 metrů, šířka od 80 do 150 cm. Průměrná teplota uvnitř štoly je cca 11 stupňů. Trasa štoly vede cca 45 metrů pod terénem.

Štola, která od počátku slouží pro napájení rybníků v Královské oboře vltavskou vodou, byla vybudována v letech 1584–1593 na pokyn císaře Rudolfa II. Stavbou štoly byl pověřen vrchní hormistr Lazar Ercker ze Šrekenfelzu a nápomocen mu byl vrchní důlní měřič Jiří Oeder z Ústí.

Dokončovací práce na štole řídil Erckerův nástupce Van der Vam Kojas. Celé dílo přišlo na 66299 kop grošů. Chodby byly původně v místech, kde nebyla dostatečně pevná skála podepřeny pouze výdřevou. V letech 1636-1639 byla štola u portálů vyzdívána, později i ve větším rozsahu. V roce 1711 byl po celé její délce vybudován dřevěný chodník. Za doby existence štoly se stěny uvnitř mnohokrát zřítily, a chodba se proto musela pročišťovat. V padesátých letech 20. století bylo dno štoly vydlážděno žlabovkami.

Stará čistírna odpadních vod V Praze – Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodo­hos­po­dář­ství. Byla postavena v letech 1901–1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze.

K čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval stavební inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley.

Maximální počet účastníků exkurze E je 20 osob.